DAE

O inicjatywie

Agenda Cyfrowa dla Europy jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa 2020, która ustala cele dla wzrostu Unii Europejskiej (UE) do roku 2020. Agenda proponuje lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla wsparcia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu. Jest wynikiem szerokich konsultacji, w szczególności w oparciu o „Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych” . Agenda Cyfrowa dla Europy organizuje główne działania wokół potrzeby systemowego rozwiązywania siedmiu obszarów problematycznych, tzw. FILARÓW.


Celem Agendy jest jak najefektywniejsze wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału TIK, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, będącego sferą pracy, rozrywki, czy wyrażania swoich poglądów. Sukces Agendy jest gwarantem wzrostu innowacyjności i rozwoju gospodarczego, poprawy jakości codziennego życia obywateli i przedsiębiorców.

Szersze i skuteczniejsze zastosowanie technologii cyfrowych umożliwi Europie zmierzenie się z głównymi, stojącymi przed nią wyzwaniami. Dla Europejczyków rokuje to wyższym standardem w obszarze opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. Zapewnia wydajniejszy transport, nowe możliwości w zakresie mediów oraz łatwiejszy dostęp do użyteczności publicznej i treści kulturowych. Przyczyni się także do propagowania ekologicznych rozwiązań w dbałości o środowisko naturalne.

Potencjał TIK można wykorzystać dzięki sprawnemu uruchomieniu cyklu współgrających ze sobą działań. Należy udostępnić atrakcyjne treści i usługi w interoperacyjnym i ponadgranicznym środowisku internetowym. Działanie to pobudzi popyt na większą szybkość i przepustowość , co z kolei uzasadni inwestycje w szybsze sieci.

W oparciu o konsultacje oraz wnioski zawarte w deklaracji z Grenady Komisja zidentyfikowała siedem najważniejszych przeszkód. Są one wymienione w poniższym rysunku ilustrującym upowszechnienie szybszych sieci, które otworzą drogę dla innowacyjnych usług wykorzystujących szybsze połączenia.

Rys. 1 Samonapędzający się proces gospodarki cyfrowej.

Przeszkody wymienione w wewnętrznym kręgu rysunku 1 zakłócają działania podejmowane w celu wykorzystania TIK, uzasadniając tym samym potrzebę opracowania kompleksowej i jednolitej polityki na szczeblu europejskim. Pokazują, że Europa pozostaje w tyle za swoimi partnerami przemysłowymi. Obecnie w Stanach Zjednoczonych pobiera się czterokrotnie więcej utworów muzycznych niż w UE ze względu na brak oferty prawnej i fragmentację rynku. 30 % Europejczyków nigdy nie korzystało z Internetu. W Europie tylko 1 % sieci to szybkie sieci światłowodowe, podczas gdy w Japonii odsetek takich sieci wynosi 12 % a w Korei – 15 (rysunek 2).

Rysunek 2. Poziom penetracji sieci światłowodowych w gospodarstwach domowych w lipcu 2009r.