CERTYFIKACJA. Efekty kształcenia weryfikowane przez ECCC

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ang. Europeam Qualifications Framework, EQF), wdrażane w całej Unii Europejskiej na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie [Dziennik Urzędowy C 111, 6.5.2008], mają na celu promowanie mobilności pracowników i zapewnienie uznawalności ich kompetencji. ERK wymagają opisu wyników kształcenia, poprzez podanie wiedzy, umiejętności i kompetencji.
W ECCC zdefiniowane zostały efekty kształcenia weryfikowane przez egzamin z każdego modułu na każdym poziomie.
Można je wykorzystać w procesie tworzenia programów kształcenia, zgodnych z ERK i Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

Symbol modułu Nazwa modułu Efekty kształcenia
dla poziomu A
Efekty kształcenia
dla poziomu B
Efekty kształcenia
dla poziomu C
Efekty kształcenia
dla poziomu D
Obszar Kompetencje cyfrowe - DC (Digital Competences) opracowany na podstawie:
Raport Ferrari A.: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.
JRC Scientific and Policy Reports, 2013, 50 p.
W obszarze Technologii informacyjnych - IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M2 Edycja dokumentów POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M3 Obliczenia arkuszowe POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M4 Bazy danych POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M5 Multimedia POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M7 Technologie mobilne POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
IT M8 Grafika biznesowa POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC
W obszarze Kompetencje cyfrowe - DIGCOMP (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC M1 Informacja POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC -
DC M2 Komunikacja POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC -
DC M3 Tworzenie treści POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC -
DC M4 Bezpieczeństwo POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC -
DC M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC POBIERZ Pobierz opis efektów kształcenia weryfikowanych przez ECCC -
W obszarze Informatycznym - CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
CS M1 Programowanie w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M2 Grafika komputerowa w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
CS M4 Programowanie robotów w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
W obszarze Technicznym - AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujace moduły:
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji... w trakcie konsultacji...
W obszarze Branżowym - PI (Professional Informatics) standard ECCC wydziela następujace moduły:
PI M1 e-Nauczanie w trakcie konsultacji...
PI M2 Testowanie oprogramowania w trakcie konsultacji...
PI M3 Obsługa turystyki w trakcie konsultacji...
PI M4 Multimedia w dydaktyce w trakcie konsultacji...
PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej w trakcie konsultacji...
PI M6 e-Urząd w trakcie konsultacji...
PI M7 e-Marketing w trakcie konsultacji...
PI M8 Technologie interaktywne w trakcie konsultacji...
PI M9 Grafika dla fotografów w trakcie konsultacji...
PI M10 Roboty w trakcie konsultacji...
PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów w trakcie konsultacji...
PI M12 Bezpieczeństwo informacji w trakcie konsultacji...
PI M13 Zielone biuro w trakcie konsultacji...
PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć w trakcie konsultacji...