PROJEKTY. DigComping

Digcomping

W wyniku Zalecenia Parlamentu Europejskiego z 2006 r. Kompetencje Cyfrowe zostały uznane za jedne z ośmiu kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je ogólnie zdefiniować jako kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych mające na celu osiągnięcie celów m.in. związanych z pracą, nauką, aktywnym udziałem w życiu społecznym. Kompetencje Cyfrowe mają charakter szczególny, gdyż bezpośrednio przyczyniają się i wpływają na proces nabywania pozostałych kluczowych kompetencji, takich jak porozumiewanie się w języku ojczystym i obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie. Są powiązane z wieloma umiejętnościami, które powinni posiadać wszyscy obywatele Europy XXI wieku, w celu zapewnienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Fundacja ECCC w grudniu 2014 roku przystąpiła do opracowywania nowego obszaru w ramach certyfikacji ECCC pod nazwą Kompetencje Cyfrowe. Podstawą wdrażanego obszaru stały się zalecenia raportu: Ferrari A.: "DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe". JRC Scientific and Policy Reports, 2013, 50 p.

Od tego momentu wszystkie działania Fundacji ECCC w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych zostały nazwane Projektem "DigComping". Głównym celem projektu było przyczynienie się do budowania społeczeństwa cyfrowego poprzez rozwijanie i uznawanie kompetencji cyfrowych w populacji ogólnej w kraju. W ciągu ostatniej dekady, rozwój umiejętności cyfrowych stał się ważnym czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy w krajach UE co zostało odzwierciedlenie w ich długoterminowych politykach rozwojowych. Ponadto, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie ze strony gospodarki opartej na wiedzy na skuteczne i efektywne przetwarzanie dużej ilości informacji, ludzie stopniowo zaczęli zdawać sobie sprawę, że praca z cyfrowymi systemami i narzędziami wymaga stale aktualnych kompetencji cyfrowych. Równocześnie cały czas istnieje potrzeba pracy na rzecz jednolitej uniwersalnej europejskiej koncepcji kompetencji cyfrowych oraz systemów walidacji. Nie bez znaczenia pozostawały mało optymistyczne dane statystyczne odnoszące się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce. Według Indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa 2015, Polska zajęła 22. miejsce z 28 państw członkowskich UE.

Po opublikowaniu przez Wspólne Centrum Badawcze - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Komisji Europejskiej ramy DIGCOMP w celu lepszego zrozumienia i rozwoju kompetencji cyfrowych w Europie, stało się jasne dla Fundacji ECCC, że kluczowym celem Projektu będzie praktyczne wdrożenie koncepcji DigComp w Polsce.

digcomping project