DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza

2015-06-11Standard MIiR wymagań dla kompetencji cyfrowych

Informujemy, iż 2 czerwca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził dokument pn. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Dokument ma na celu zapewnienie koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie usług edukacyjnych, w szczególności w obszarze kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych oraz szkolnictwa wyższego. Wytyczne dążą do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Wytyczne zawierają Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w Priorytecie Inwestycyjnym 10(iii), który powinni osiągnąć realizatorzy i uczestnicy projektów (Standard został określony w Załączniku nr 2 do Wytycznych). Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi zapewnią zamieszczenie tego standardu w regulaminach konkursów.

Wytyczne można pobrać z następującej lokalizacji:

www.power.gov.pl/media/5068/Wytyczne_edukacja_02_06.pdf

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10(III):
„WYRÓWNANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZENIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI”.

pierwsza pierwsza ...... pierwsza pierwsza