DAE. Aktualności z cyfrowego świata

pierwsza pierwsza ... 55 54 53 52 51 50 49 ... pierwsza pierwsza

2014-11-26Zasady tworzenia efektywnych i przyjaznych elektronicznych usług publicznych

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji podczas posiedzenia 19 listopada przyjął i zatwierdził dokumenty: „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” oraz „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej w celu usprawnienia elektronicznych usług publicznych. Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych są zbiorem zasad ujednolicających podejście wykorzystywane podczas tworzenia i świadczenia elektronicznych usług publicznych. Ich podstawowe obszary to: procesy biznesowe, dane, aplikacje, infrastruktura teleinformatyczna, wartość publiczna i zarządzanie. Pryncypia będą aktualizowane zgodnie z przyjętymi mechanizmami zarządzania. Pierwszy przegląd został zaplanowany w pierwszym kwartale 2015 roku. W celu efektywnego projektowania usług zorientowanych na użytkownika dokonano analizy potrzeb i ograniczeń usługobiorców dotyczących dostępu do usługi różnymi kanałami dostępu oraz zrealizowano testy usługi, których wyniki wskazały do jakich wartości docelowych należy dążyć. Pryncypia zostały opracowane na podstawie rozmów z liderami administracji rządowej na bazie międzynarodowych doświadczeń. Przekazano je do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu wykorzystania ich w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (PO PC). W celu usprawnienia procesów przygotowano propozycje mechanizmów zarządzania pryncypiami. Weryfikacja stosowania pryncypiów będzie następowała w odniesieniu do projektów po każdej fazie jej przygotowania i świadczenia.
Planowane prace Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, to:
1. Pryncypia architektury korporacyjnej: zakres, mechanizmy zarządzania, oddziaływanie, umocowanie.
2. Wizja docelowej infrastruktury informacyjnej państwa w 2020 r.
3. Repozytorium architektury korporacyjnej państwa:
a. Aktualizowany cyklicznie model obecnej infrastruktury informacyjnej państwa.
b. Model docelowej infrastruktury informacyjnej państwa w 2020 r.
4. Iteracyjny plan przejścia pomiędzy stanem obecnym a docelowym.
Architektura Korporacyjna Państwa zakłada ujednolicenie i stworzenie standardów systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach, organach władzy rządowej, samorządowej i pozostałych podmiotach administracji publicznej. Celem jest ułatwienie obywatelom załatwienia spraw urzędowych. Dążeniem jest osiągnięcie obsługi podobnej jak w podmiotach prywatnych- bankach czy sklepach internetowych. Poprawa świadczenia powyższych usług została wskazana jako kluczowa w Strategii Sprawne Państwo. Realizacja założenia będzie możliwa dzięki informatyzacji, dzięki której usługi administracji publicznej ulegają znaczącej poprawie. Jednym z kluczowych dokumentów, określających zasady tworzenia systemów teleinformatycznych administracji publicznej jest Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Ważna jest otwartość na transformację organizacji narzędziem ku temu jest właśnie architektura korporacyjna państwa.

Źródło informacji: https://mac.gov.pl/aktualnosci/przyjeto-zasady-tworzenia-efektywnych-i-przyjaznych-elektronicznych-uslug-publicznych

Nasz komentarz:

W ofercie szkoleniowej ECCC dostępne są moduły, które w węższym lub szerszym stopniu wpływają na realizację postulatów zawartych w pryncypiach architektury korporacyjnej państwa. Odbiorcami ich treści z mogą być urzędnicy oraz inni pracownicy administracji publicznej. Programy szkoleń warte szczególnej uwagi zawarte są w modułach: E- urząd oraz Służba zdrowia. Ścieżka szkoleniowa zakończona jest egzaminem w standardzie ECCC. Certyfikat przeznaczony jest dla pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, którzy zamierzają zwiększyć efektywność działania administracji państwowej i samorządowej w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, która uprości załatwianie spraw urzędowych oraz umożliwi uzyskanie informacji na ich temat.

pierwsza pierwsza ... 55 54 53 52 51 50 49 ... pierwsza pierwsza